Algemene voorwaarden

Door toegang te zoeken tot de website ‘culturetest.org’ accepteert u dat u bent gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, dus u dient deze gebruiksvoorwaarden elke keer als u de website ‘culturetest.org’ benadert, opnieuw te bekijken. Als u niet bereid bent om het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden in acht te nemen, zie dan af van het gebruik van deze website.

Deze website (exclusief websites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Emergence BV. U komt met Emergence BV overeen dat het Nederlands recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien of zouden kunnen samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Copyright © 2021. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Emergence BV en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is toegestaan door deze website te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder andere mensen, doch in alle gevallen alleen voor informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de bovenstaande copyright-vermelding in al deze reproducties voorkomt. Geen enkele reproductie van welk deel van de website dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere website, het opnemen ervan in een andere website of het koppelen van andere websites aan deze website, tenzij hiertoe vooraf toestemming voor is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Emergence BV houdt zich het recht voor geleden schade door het verspreiden of verkopen van informatie van deze website op u te verhalen.

Alle op deze website afgebeelde merken zijn eigendom van, of worden in licentie door Emergence BV gebruikt en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze website is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. De informatie op deze website vormt geen medisch, juridisch, beleggings of beleidsadvies. Elke aansprakelijkheid van deze website, de aan haar gelieerde bedrijven en functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers van ons en de aan haar gelieerde bedrijven, voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of een andere aan de website gekoppelde website, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade wordt, voorzover juridisch toegestaan, uitgesloten.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden en de website

Emergence BV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze website aan te brengen of de toegang tot deze website te beëindigen op de wijze en op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten.

Aan de website gekoppelde websites (gelinkte websites)

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetwebsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Emergence BV aan deze andere websites of de eigenaren ervan verbonden is. Hoewel wij ernaar streven dat verwezen wordt naar voor u interessante websites, zijn noch Emergence BV, noch eventueel aan ons gelieerde bedrijven, noch zijn of hun functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Emergence BV of de aan Emergence BV gelieerde bedrijven.

Bescherming persoonsgegevens

Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de rechten van derden.

Op gedeelten van de website die informatie bevatten die door andere gebruikers van de website is vermeld, heeft Emergence BV geen controle. Emergence BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie. Wij behouden ons het recht voor dergelijke informatie zonder voorafgaande mededeling op elk door ons gewenst tijdstip naar ons eigen goeddunken te redigeren of van de website te verwijderen.

Persoonsgegevens die je ons via deze website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen zoals vastgelegd in de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018. Zie hiervoor het privacystatement van Emergence BV.