Disclaimer

De aard van internetcommunicatie betekent dat uw communicatie vatbaar is voor gegevensbeschadiging, onderschepping en vertragingen. Emergence BV is niet verantwoordelijk voor enig schadelijk vertrouwen dat u op deze website of de inhoud ervan plaatst.

 

Emergence BV biedt de Culturetest website en de inhoud ervan, inclusief eventuele downloadbare gegevens, aan zoals het is.

 

Emergence BV geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot Culturetest of de inhoud ervan en wijst al dergelijke verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 

Bovendien geeft Emergence BV geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en gerelateerde afbeeldingen die op deze site worden gepubliceerd of dat enige software of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

 

De informatie op deze site kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.  

 

Alle aansprakelijkheid van Emergence BV op welke manier dan ook die ontstaat voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

 

Noch Emergence BV, noch haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site op enigerlei wijze. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomen of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden.

 

Geheimhouding

 

Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het Deelnemers aan de Culturetest website verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emergence BV enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere Deelnemers openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden.

 

Vrijwaring

 

Deelnemers stemmen ermee in om de Emergence BV schadeloos te stellen, te verdedigen en te beschermen tegen alle rechtszaken en kosten van welke aard dan ook die betrekking hebben op het bedrijf van de Emergence BV, inclusief redelijke juridische kosten als gevolg van grove nalatigheid van de Deelnemer van de Culturetest website.

 

Juridisch

 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband hebben met deze overeenkomst worden in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in Amsterdam, Nederland.